Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

infodienst-ausschreibungen.de recherchiert für Sie Ausschreibungen aus Mazedonien.

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 874 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 88)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Region
Набавка на услуги за одржување и доградување на софтверот за решавање и исплата за потребите на Фондот 15.11.18 05.12.18 Macedonia
Набавка, транспорт и вградување на тампон од дробен камен 15.11.18 26.11.18 Macedonia
Вршење стручен надзор над Одржување, реконструкција-надградба на постоечки асфалтен коловоз низ градот и населените места, Набавка и монтажа на нова урбана опрема и поправка и одржување на постоечка урбана опрема, Изградба на улица бр.10 крак 2 во с.Ињево 15.11.18 20.11.18 Macedonia
компатибилни тонери 15.11.18 20.11.18 Macedonia
ЈН на стоки- набавка на професионални машини за перење 15.11.18 26.11.18 Macedonia
Изработка на проектна документација и ревизија на проектна документација за потребите на ОПштина Штип 15.11.18 05.12.18 Macedonia
Осигурителни услуги 15.11.18 20.11.18 Macedonia
Моторен бензин и течен нафтен гас 15.11.18 22.11.18 Macedonia
групна јавна набавка на услуга 1. Да се изврши групна јавна набавка на работи (демонтажа на старите, изработка и монтажа на нови ПВЦ прозорци во: 15.11.18 26.11.18 Macedonia
ЈН на работи- внатрешно надворешна реконструкција во домот 15.11.18 26.11.18 Macedonia

Набавка на услуги за одржување и доградување на софтверот за решавање и исплата за потребите на Фондот

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.12.18
Auftraggeber: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Набавка, транспорт и вградување на тампон од дробен камен

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.11.18
Auftraggeber: Општина Кривогаштани

Вршење стручен надзор над Одржување, реконструкција-надградба на постоечки асфалтен коловоз низ градот и населените места, Набавка и монтажа на нова урбана опрема и поправка и одржување на постоечка урбана опрема, Изградба на улица бр.10 крак 2 во с.Ињево

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 20.11.18
Auftraggeber: Радовиш - орган на општината

компатибилни тонери

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 20.11.18
Auftraggeber: Република Македонија, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, Економски факултет - Прилеп

ЈН на стоки- набавка на професионални машини за перење

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.11.18
Auftraggeber: ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“

Изработка на проектна документација и ревизија на проектна документација за потребите на ОПштина Штип

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.12.18
Auftraggeber: Општина Штип

Осигурителни услуги

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 20.11.18
Auftraggeber: Национална Установа Македонска Опера и Балет

Моторен бензин и течен нафтен гас

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 22.11.18
Auftraggeber: Ј.О.У.Д.Г Рахилка Гонева Свети Николе

групна јавна набавка на услуга 1. Да се изврши групна јавна набавка на работи (демонтажа на старите, изработка и монтажа на нови ПВЦ прозорци во:

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.11.18
Auftraggeber: ОУ Бајрам Шабани - Кондово

ЈН на работи- внатрешно надворешна реконструкција во домот

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.11.18
Auftraggeber: ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“